slideshow

Прописи у грађевинарству

Закони

Закон о регионалном развоју

Закон о стратешкој процени утицаја на животну срединну

Закон о заштити од пожара

Закон о заштити животне средине

Закон о енергетици

Кривични законик

Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе

Закон о јавним путевима

Закон о шумама

Закон о железници

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Закон о становању

Закон о пољопривредном земљишту

Закон о одржавању стамбених зграда

Закон о јавној својини

Закон о државном премеру и катастру

Закон о експропријацији

Закон о основама својинскоправних односа

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

Закон о порезима на имовину

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

Закон о инспекцијском надзору

Закон о општем управном поступку

Закон о државној управи

Закон о привредним преступима

Закон о прекршајима

Закон о легализацији објеката

Закон о републичким административним таксама

Закон о локалној самоуправи

Закон о ефикасном коришћењу енергије

Закон о планирању и изградњи

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux